New materials with promising optical properties.

CZ:

Tento výzkum je zaměřen na studium vztahu mezi molekulární a nadmolekulární strukturou a jejich vlivem na intenzitu fluorescence v pevném stavu. Optimalizované molekuly vykazující maximální fluorescenci v pevné fázi budou navrženy a následně připraveny na základě dříve získaných zkušeností. Tyto optimalizované luminofory založené na strukturním motivu diketopyrrolo- pyrrolu budou využity ke tvorbě modelových organických pevnolátkových laserů se zlepšenými vlastnostmi. Bude navržena a připravena homogenní série molekul buď s podpořenou nebo naopak potlačenou jednou nebo oběma hlavními specifickými interakcemi, tj. vodíkovou vazbou a pi-pi stackingem. Zvláštní pozornost bude věnována návrhu a přípravě luminoforů emitujících v pevném stavu v problematické oblasti na rozhraní mezi červenou a IČ částí elektromagnetického spektra, kde je fluorescence obecně potlačena. Modelové organické pevnolátkové lasery budou připraveny ve spolupráci s VUT Brno.

Pro tento výzkum hledáme studenty bakalářského a/nebo magisterského studijního programu. Náplň jejich práce bude spočívat v přípravě základních intermediátů, jejich čistění a identifikaci. Následně budou tyto připravené látky používat k přípravě pokročilých intermediátů nebo cílových molekul.

EN:

This research is focused on study of the relation between molecular and supramolecular structure and their effect on solid-state fluorescence intensity. Based on the knowledge gained, optimized molecular structures exhibiting maximal solid-state fluorescence will be designed and prepared. These optimized luminophors based on diketopyrrolo- pyrrole moiety will be used to construct model organic solid-state lasers with improved properties. We will design and synthesize homogenous sets of molecules with either accented or suppressed one or both main specific interactions, i.e. H-bonding and pi-pi stacking. Special attention will be devoted to the design and preparation of the solidstate luminophors emitting in the problematic area near red/infrared borderline, where the fluorescence is generally suppressed. Model organic solid-state lasers will be prepared in co-operation with VUT Brno.

For this research, we are looking for the bachelor as well as master students. They work will start with preparation of basic intermediates, their purification and identification. Later on they will use these intermediates for the synthesis of bulding-blocks or finale molecules.

Back

Komentáře jsou uzavřeny